Particulieren Particulier

Veel gestelde vragen


?


Klik op een onderwerp om de bijbehorende tekst in te zien:

Incassokosten nieuwe wetgeving per 1 juli 2012


Nieuwe wetgeving Incassokosten
Sinds 1 juli 2012 geldt voor consumenten een wetswijziging waarbij er een limiet is gesteld aan de hoogte van de incassokosten. Om toe te kunnen lichten wat de nieuwe wetgeving inhoudt zullen we eerst toelichten wat incassokosten precies zijn.

Wat zijn incassokosten?
Wanneer een schuldeiser kosten moet maken om een vordering te innen, dan mag hij deze onder bepaalde voorwaarden in rekening brengen. Het gaat dan om de kosten die voorafgaand aan een gerechtelijke procedure worden gemaakt. Dit soort kosten, die we hier incassokosten noemen, komen onder verschillende benamingen voor:
• administratiekosten;
• bureaukosten;
• aanmaankosten;
• buitengerechtelijke kosten.
Zowel het incassobureau, de deurwaarder, maar ook de schuldeiser zelf brengen deze kosten in rekening.

Hoogte incassokosten per 1 juli 2012
Sinds 1 juli 2012 geldt voor consumenten een wetswijziging waarbij de hoogte van de incassokosten zijn beperkt. Deze wetswijziging geldt alleen voor schulden die op of na 1 juli 2012 opeisbaar zijn geworden (facturen die vervallen zijn). Voor schulden die eerder opeisbaar zijn geworden zie is de staffel uit Rapport Voortwerk II van toepassing.
De regeling is t.a.v. vorderingen op consumenten (b-to-c) dwingend. Er mag niet in het nadeel van de schuldenaar van worden afgeweken, maar natuurlijk wel in diens voordeel.

Staffel
De maximum percentages die berekend mogen worden, zijn opgenomen in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
Er geldt een maximumpercentage voor incassokosten berekend over de hoofdsom (niet over de rente), waarbij het percentage daalt naarmate de vordering stijgt, eea met een minimum bedrag van € 40. De staffel ziet er als volgt uit:

Hoofdsom Hoogte incassokosten*
over de eerste € 2500 15% (minimaal € 40)
over de volgende € 2500 10%
over de volgende € 5000 5%
over de volgende € 190000 1%
over het meerdere 0,5% (max. totaal € 6775)
*soms verhoogd met BTW

Voorbeeld:
Bij een vordering van € 3000,00 mag maximaal berekend worden 15% over de eerste €. 2.500,00 en over de resterende €. 500,00 mag nog 10% berekend worden.

De som wordt dan:
15% * 2500 + 10% * 500 = € 425,00.

Veel gestelde vragen over telefonisch contact


M.G. de Jong maakt gebruik van geautomatiseerde communicatie dienstverlening die ons in staat stelt u automatisch telefonisch te benaderen voor uw vordering of u te herinneren aan uw betalingsregeling. In verband met de Wet bescherming persoonsgegevens wordt er minimale informatie verstrekt.
U kunt te allen tijde via e-mail (info@mgdejong.com) of telefonisch (026-7505400) nadere informatie vragen.

Veelgestelde vragen exploot wijziging van de eisende partij


Wat houdt dit exploot in?
Middels dit exploot brengen wij u op de hoogte van het feit dat de eisende partij is gewijzigd. Het is van belang dat u weet wie de schuldeiser is en aan wie u de vordering kunt en moet voldoen.
Waarom moet ik de kosten hiervoor betalen?
In het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Artikel 431a) wordt bepaald dat indien de bevoegdheid tot tenuitvoerlegging van een vonnis op een ander overgaat, de executie (zoals beslag op uw inkomen, bankrekening of (on)roerende zaken) namens de schuldeiser niet eerder kan worden uitgevoerd of voortgezet nadat aan u als schuldenaar deze overgang is betekend.
De schuldeiser is dus wettelijk verplicht u deze wijziging met een exploot kenbaar te maken.
De kosten van dit exploot komen, conform het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders, voor uw rekening. De kosten voor dit exploot zijn bepaald in artikel 2 sub d van het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders en bedraagt € 64,95 excl. BTW.
Er ligt voor de vordering al beslag op mijn inkomen, moet ik dit apart betalen of wordt dit via het beslag op mijn loon/uitkering geïnd?
U hoeft geen actie te ondernemen. De kosten worden meegenomen in het reeds lopende beslag. Wij zullen uw werkgever/uitkerende instantie op de hoogte stellen van de verhoging van het openstaande saldo.
Kan ik een betalingsregeling treffen?
Ja. U kunt via de optie ‘betalingsregeling’ op de website een betalingsvoorstel doen. U zult hierop schriftelijk een reactie ontvangen. Tevens kunt u hiervoor contact op nemen met de afdeling dossierzaken via telefoonnummer 026-7505400.

Veelgestelde vragen over de brief waarin wij u opnieuw informeren over de nakosten


Waarvoor worden er nakosten in rekening gebracht?
Dit zijn kosten die gemaakt worden nadat er vonnis is gehaald maar niet onder executiekosten kunnen worden gerekend (waarvoor tarieven zijn vastgesteld in het Besluit tarieven ambtshandelingen).
De nakosten kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld de volgende werkzaamheden:
- bestuderen van het vonnis
- informeren van de schuldeiser
- overleg over de wijze van incasso
- onderhouden van schriftelijke en telefonische contacten met schuldenaar en derden
- het voeren en bewaken van betalingsregelingen
- het registreren en verwerken van betalingen

Hoe komen jullie aan het bedrag dat jullie rekenen aan nakosten?
De voorzieningenrechter te Amsterdam heeft bij uitspraak van 23 december 2010 bepaald dat de hoogte van de nakosten voor kantonprocedure redelijk is, wanneer deze niet meer bedraagt dan 50% van één punt liquidatietarief salaris. De hoogte van één punt salaris gemachtigde is afhankelijk van de hoogte van de vordering. Door middel van onderstaande link treft u een overzicht van de nu geldende bedragen. www.rechtspraak.nl
Zullen deze kosten er nu jaarlijks bijkomen?
Nee. Nakosten mogen eenmalig in rekening gebracht worden.
Ik heb al een betalingsregeling. Wordt dit hierin meegenomen of moet ik dit apart betalen? De nakosten hoeft u niet apart te voldoen. Deze kosten worden meegenomen in de betalingsregeling die reeds loopt.

Veelgestelde vragen over loonbeslag

Wat houdt een beslagvrije voet in?
Dit is het bedrag wat u zelf nog overhoudt van uw netto-inkomen van het loon of de uitkering die u ontvangt. Tevens vallen ook de vakantietoeslag, overuren een eventuele 13 maand of bonussen onder het beslag. Deze worden dus niet meer aan u uitbetaald.

Wat als er meerdere beslagleggers zijn?
De deurwaarder die als eerste beslag heeft gelegd is verplicht om de gelden die onder beslag vallen te delen (pond-ponds gewijs) met alle andere schuldeisers. U blijft dus ongeacht het aantal beslagleggers hetzelfde bedrag ontvangen. Alle gelden die worden ingehouden worden vervolgens verdeeld over alle schulden waarvoor beslag is gelegd.

Wat houdt het in als er sprake is van een preferent beslag.
Een preferent beslag is een beslag wat voorrang heeft op andere beslagen. Dit zijn o.a. beslagen door dan wel namens de belastingdienst, gemeentelijke instellingen, uitkerende instanties zoals UWV. Deze instanties mogen conform de wet als eerste de onder beslag vallende gelden incasseren en hoeven dus niet te delen met de beslagleggende deurwaarders. Andere schuldeisers moeten dan dus wachten totdat het betreffende beslag geheel is afgewikkeld. In sommige gevallen incasseert een deurwaarder een preferente vordering in opdracht van een instantie, ook dan gaat al het geld wat onder het beslag valt naar die ene preferente vordering. Zodra de preferente vordering is voldaan zal de deurwaarder die als eerste het beslag heeft gelegd weer de gelden gaan ontvangen ten behoeve van de vordering(en) waar beslag voor ligt.

Ik ben het niet eens met de beslagvrije voet. Wat moet ik doen?
Wanneer u zich niet kunt vinden in de door ons vastgestelde beslagvrije voet, dient u ons schriftelijk van de juiste informatie en bewijsstukken te voorzien waarmee wij de beslagvrije voet kunnen herberekenen. Onderstaand treft u een overzicht aan van de benodigde informatie en bewijsstukken.
Informatie:
1. Ik ben samenwonend / gehuwd / alleenstaand / alleenstaand met minderjarige kinderen.*
2. Mijn partner heeft wel / geen inkomen.*
a. Mijn partner ontvangt wel / geen heffingskorting.*
b. Mijn partner ontvangt € per maand aan heffingskorting.
3. Ik ontvang wel / geen huurtoeslag.*
4. Ik ontvang wel / geen zorgtoeslag.*
* Doorhalen wat niet van toepassing is
Bewijsstukken:
5. Kopie van uw loonstrook en/of uitkeringsspecificatie. (Indien u samenwonend of gehuwd bent en uw partner heeft ook een inkomen, dient u ook een kopie van de loonstrook en/of uitkeringsspecificatie van uw partner mee te sturen)
6. Bewijsstuk waaruit de hoogte van uw huurkosten of hypotheek blijkt.
7. Indien van toepassing een bewijsstuk waaruit de hoogte van uw huurtoeslag blijkt (afschrift van de beschikking van de belastingdienst of een kopie van uw bankrekeningafschrift).
8. Bewijsstuk waaruit de hoogte van uw premie van uw zorgverzekering blijkt. (Indien u samenwonend of gehuwd bent, dient u ook een bewijsstuk van de premie van uw partner mee te sturen)
9. Indien van toepassing een bewijsstuk waaruit de hoogte van uw zorgtoeslag blijkt (afschrift van de beschikking van de belastingdienst of een kopie van uw bankrekeningafschrift).

Wellicht ten overvloede willen wij u erop wijzen dat alleen tot herberekening van de beslagvrije voet kan worden overgegaan wanneer alle vragen beantwoord worden én alle bewijsstukken worden meegestuurd.

Veelgestelde vragen over bankbeslag

Hoe werkt een bankbeslag?
U hebt een openstaande vordering bij ons die al enige tijd loopt. Wij hebben beslag gelegd op uw bank wat inhoudt dat u niet meer bij uw rekening kunt. Alles wat op uw rekening staat op het moment van beslaglegging zal door de deurwaarder worden opgeëist. De bank vult voor ons een verklaring in, dit heet een 3e verklaring. Hierin geeft de bank aan wat onder het beslag valt. Hier heeft de bank wettelijk gezien 4 weken de tijd voor. Zodra wij deze verklaring ontvangen zullen wij hier z.s.m. actie op ondernemen. In de brief die wij aan de bank hebben verzonden is aangegeven, dat bij overboeking van het geld op onze rekening, uw rekening mag worden vrijgegeven.

Wanneer kan ik weer bij mijn rekening?
Wij wachten op de 3e verklaring van de bank. Zodra wij deze binnen hebben, controleren wij of het beslag effect heeft gehad. Zo ja, dan gaan wij dit geld opeisen. Wettelijk gezien heeft de bank hier 4 weken de tijd voor om de verklaring in te vullen en te retourneren. In de brief die wij aan de bank hebben verzonden is aangegeven, dat bij overboeking van het geld op onze rekening, uw rekening mag worden vrijgegeven.

Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik sneller bij mijn rekening kan?
U kunt zelf contact opnemen met uw bank om te vragen of zij de verklaring zo spoedig mogelijk kunnen retourneren aan M.G. de Jong. Wettelijk gezien heeft de bank hiervoor 4 weken de tijd. Ik kan u dus niet garanderen dat de bank dit sneller oppakt.

Hoe wordt het bankbeslag opgeheven?
Wij wachten op de 3e verklaring van de bank. Zodra wij deze binnen hebben, controleren wij of het beslag effect heeft gehad. Zo ja, dan gaan wij dit geld opeisen. Wettelijk gezien heeft de bank hier 4 weken de tijd voor om de verklaring in te vullen en te retourneren. In de brief die wij aan de bank hebben verzonden is aangegeven, dat bij overboeking van het geld op onze rekening, uw rekening mag worden vrijgegeven. Ook wanneer er niets op uw rekening staat zal er een brief worden verzonden dat uw rekening mag worden vrijgegeven.

Hoe zorg ik dat het bankbeslag zo snel mogelijk wordt opgeheven?
Hiervoor dient u contact op te nemen met uw bankinstelling. U kunt de bank vragen het gehele openstaande saldo per direct aan ons te laten overmaken. Wanneer de bank telefonisch contact met ons opneemt, zullen wij het juiste saldo doorgeven en toestemming geven de bankrekening(en) hiervoor vrij te geven. Een andere optie is de bankinstelling te vragen de verklaring derdenbeslag snel aan ons te retourneren. Zodra wij deze verklaring derdenbeslag ontvangen hebben, zullen wij deze binnen enkele dagen verwerken en de bank informeren over het af te dragen bedrag. Na afdracht kan de bankinstelling het beslag als opgeheven beschouwen. Uw bankinstelling is echter niet verplicht de verklaring derdenbeslag eerder aan ons te retourneren, dus wanneer deze niet wil meewerken, zult u het moeten afwachten. Wanneer de bankinstelling niet wil meewerken om de verklaring derdenbeslag sneller aan ons te retourneren, kunt u wel verzoeken de gelden die op het moment van beslaglegging op uw bankrekening(en) stonden op een tussenrekening te plaatsen en uw bankrekeningen vrij te geven.

Kan ik bij een bankbeslag mijn geld nog terugkrijgen?
Alles wat ten tijde van de beslaglegging op uw rekening stond zal door de deurwaarder worden opgeëist. U hebt voldoende tijd gehad om te betalen. Omdat uw openstaande vordering nog niet is voldaan hebben wij beslag gelegd op uw rekening. U zult het geld niet terugkrijgen, mits er meer geld op uw rekening staat dan de vordering hoog is.

Ik wil alsnog een betalingsregeling treffen, kan dat?
U kunt een regeling treffen. Het beslag wordt echter niet opgeheven Alles wat ten tijde van de beslaglegging op uw rekening stond zal door de deurwaarder worden opgeëist.

Veelgestelde vragen over beslag roerende zaken

Kan het beslag nog worden voorkomen?
Nee, het beslag is al gelegd. Wel is het i.o.m. desbetreffende cliënt (de eisende partij) eventueel mogelijk om een betalingsregeling te treffen. Nu de verkoop aan u is aangekondigd dient u voor datum verkoop eerst een aanbetaling te doen om deze tegen te houden. Wanneer een aanbetaling uitblijft, zal er ook geen betalingsregeling worden overeengekomen.

Ben ik de kosten van het gelegde beslag ook verschuldigd? Ja, deze kosten bent u verschuldigd. Deze kosten betreffen het exploot van het gelegde beslag en de kosten voor het uitbrengen van de overbetekening aan u.

Wanneer wordt het beslag opgeheven?.
Het beslag wordt pas opgeheven als de vordering volledig betaald is of wanneer er door een schuldhulpverlenende instantie een voorstel tegen finale kwijting ineens wordt voldaan die eerst door cliënt (eisende partij)dient te worden geaccepteerd.

Wat als de roerende zaken geen eigendom zijn?
U dient dan een bewijs te overleggen waarmee u kunt aantonen dat deze roerende zaken geen eigendom van u zijn, zodat wij na ontvangst hiervan inhoudelijk op de zaak kunnen reageren.

Ik sta bij de supermarkt en kan niet pinnen

U hebt een openstaande vordering bij ons die al enige tijd loopt. Wij hebben beslag gelegd op uw bank wat inhoudt dat u niet meer bij uw rekening kunt. Meer informatie over bankbeslag vindt u onder het kopje 'veelgestelde vragen over bankbeslag'.

Hoeveel moet ik nog betalen?

Als u wilt weten welk bedrag u nog moet betalen, vul dan ons gegevens opvragen formulier in. Geef hierop aan dat u een opgave wilt ontvangen, dan sturen wij deze zo snel mogelijk naar uw huisadres.

Ik heb me aangemeld bij een schuldhulpverlenende instantie, maar ik krijg nog steeds post van jullie. Wat moet ik doen?

Het feit dat u zich aan heeft gemeld bij een schuldhulpverlenende instantie, schort uw betalingsverplichting niet op. Pas wanneer alle schuldeisers akkoord zijn gegaan met het voorstel van de schuldhulpverlenende instantie, worden er geen verdere maatregelen meer genomen. U dient dan ook zo snel mogelijk contact met ons op te nemen om een betalingsregeling te treffen, tot er een akkoord bereikt is.

Ik ontvang geen acceptgiro's van jullie. Wat gaat er mis?

Wij verzenden geen acceptgiro’s. U dient dan ook altijd zelf voor tijdige betaling zorg te dragen. Meer informatie over de manier waarop u kunt betalen vindt u hier.

Ik ontvang post van een oude bewoner. Wat moet ik doen?

Neem zo spoedig mogelijk contact met ons op. Naar aanleiding van uw bericht zullen wij contact opnemen met de gemeente om een onderzoek te laten instellen. Ook raden wij u aan zelf contact op te nemen met de gemeente.
<< Terug naar vorige pagina

Betalingsregeling

Eenvoudig online uw betalingsregeling voorstellen.

Stel een betalingsregeling voor »

Betalen

Hier kunt u lezen op welke manier u kunt betalen.

Betalen »

Toch nog vragen

Wanneer u toch nog vragen heeft, neem dan contact met ons op. U kunt hiervoor gebruik maken van ons contactformulier.

Contactformulier »

Contactgegevens

M.G. de Jong
Gerechtsdeurwaarders- & Incassokantoor

Velperweg 22-24
6824 BH Arnhem

Postbus 1089
6801 BB Arnhem

Dossierzaken: +31 (0)26- 750 54 00
Overige relaties: +31 (0)26-352 53 00
Fax: +31 (0)26- 352 53 10

Bankrekening:
IBAN : NL54 INGB 0653 9155 27
BIC   : INGBNL2A

Gegevens opvragen

Eenvoudig een opgave van de vordering opvragen.

Vraag hier uw gegevens op »